loading

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ FULL SERVISU

1. Termíny údržby
Termín návštěv je sledován provozovatelem dle počítadla provozních hodin a prováděn po konzultaci s kontaktní osobou dodavatele v souladu s návodem k obsluze.

2. Místo údržby
Pravidelná údržba a servis se provádějí v místě nasazení vozíku u zákazníka, který dodavateli k provedení prací vyčlení vhodný prostor a nezbytný čas. Dodavatelem bude místo opravy zajištěno odpovídajícími prostředky tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných náplní během prací.

3. Rozsah full servisu
Předmětná smlouva se vztahuje na full servis.

Ceny za full servis obsahují:

 • dodání manipulační techniky na místo určení
 • zprovoznění manipulační techniky a zaškolení obsluh s ovládáním a úkony denní údržby
 • roční technickou prohlídku
 • provádění provozní údržby dle Návodu k obsluze včetně spotřebního materiálu, tj. oleje, filtrů a ostatních mazadel
 • opravy závad, které se nastaly za běžného provozu vozíků
 • dodávky náhradních dílů, které jsou použity při servisní činnosti spadající do full servisu
 • personální náklady servisních pracovníků, tj. dopravní náklady spojené s prováděním údržby a oprav a náklady na práci servisních pracovníků
 • ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při údržbě a opravách manipulační techniky

Ceny za full servis neobsahují:

 • náklady na provozní média dodávané objednatelem v jeho objektu (elektrická energie, voda, stlačený vzduch atd.)
 • náklady na palivo potřebné k pohonu manipulační techniky
 • náklady na opravy poškozené techniky prokazatelně zaviněné pracovníky objednatele úmyslně, nedbalostí nebo nešikovností obsluhy
 • náklady denní kontroly a údržby dle návodu k používání (provádí řidič), mytí a čištění manipulační techniky
 • náklady na obměnu, opravy či údržbu trakčních resp. startovacích akumulátorů a nabíječů trakčních baterií po uplynutí záruční doby stanovené výrobcem
 • náklady na dodávku a výměnu vidlic, sedačky a obutí
 • náklady na dodávku a výměnu chybějících žárovek osvětlení
 • náklady na opravy způsobené vyšší mocí
 • náklady na opravy vzniklé důsledkem neprovádění denní kontroly a údržby dle Návodu k použití
 • náklady na opravy poškození manipulační techniky způsobené přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických a tepelných procesů
 • náklady na odstraňování škod způsobených bezprostředním následkem koroze nebo oxidace v provozu, kde je manipulační technika používána

4. Odstranění zjištěných závad
Odstranění zjištěných závad objedná zákazník u dodavatele.

SMLUVNÍ PODMÍNKY:

Akční nabídka je kalkulována:

 • pro vozík UT15P v základním provedení
 • nájem na dobu určitou 60 měsíců
 • a s full servisem po dobu 1 roku zdarma

Obecně nabízíme:

 • s výhodou full servisu po dobu 1 roku zdarma
 • veškeré vozíky z našeho výrobního programu
 • na délku pronájmu 36 - 72 měsíců

Limit ujetých provozních hodin za rok: 1.200 provozních hodin

Dodatečné platby při přejetí nebo nedojetí limitu za rok se řídí následujícími pravidly:

 • odchylka od stanoveného limitu do 10% kterýmkoliv směrem se neúčtuje
 • při přejetí zákazníkem stanoveného ročního limitu o více než 10% se zákazníkovi nad rámec stanovené měsíční sazby za full servis účtuje částka, která se rovná součinu nadlimitních hodin za rok a v.u. sazby za ujetou provozní hodinu
 • při nedojetí zákazníkem stanoveného ročního limitu o více než 10% dobropisuje dodavatel zákazníkovi částku kalkulovanou stejným způsobem jako za přejetí ve výši 50%, přičemž dobropisovaná částka může dosáhnout maximální výše 30% z částky zaplacené za full servis zákazníkem za předmětný vozík za daný rok

Další informace ochotně poskytneme na telefonních číslech: 267 090 147 nebo 601 328 804